ORDFÖRANDE

ORDFÖRANDE!


Vill börja med att tacka för förtroendet att bli vald till ordförande i Karlskrona RPG-förening. Det förpliktigar att gå in i den rollen i en förening som är så aktiv med ett så brett utbud på programmet. Styrelsen under Asta Carlssons ledning samt ansvariga för olika aktiviteter har tagit fram ett program för ”höstterminen” med en så stor bredd av verksamheter att där finns något för alla att delta i, såväl för gamla som nytillkomna medlemmar.

I det läget kommer här inte några förslag på nyordning.

Däremot finns det två områden som alltid är aktuella. Ensamhet har blivit ett av våra stora samhällsproblem i välfärdslandet Sverige. Sambandet mellan högre ålder och ökande ensamhet är belagt. Detta gäller inte minst äldre män då kvinnor oftare har större sociala nätverk.

Men ensamhet är inte livsbefrämjande för någon. På det här området kommer styrelsen att samtala om vad vi gemensamt som förening kan göra. Målet är inte att ta över det som görs i våra församlingars diakonala arbete utan snarare att samarbeta och komplettera. Vi behöver samtala om hur vi kan utveckla något av väntjänst, besökstjänst. Här tar styrelsen tacksamt emot tips och förslag från våra medlemmar.

Den andra frågan där vi behöver arbeta både det här året och kommande är att öka antalet medlemmar. I hela kommunen, inte minst med tanke på frågan ovan men också för att även framöver vara en stark röst i Kommunala Pensionärsrådet som är en viktig arena för att i samarbete med andra pensionärsföreningar föra äldres talan med kommunen.

Till sist, ser fram emot att tillsammans med styrelsen och med tips från medlemmar bibehålla och utveckla verksamheten. Tillsammans axel mot axel och med gott humör kan vi göra RPG-föreningen i Karlskrona starkare.


  

 

TACK!

Vi vill Tacka Asta Carlsson som varit ordförande för Karlskrona RPG-förening i många år. Inte minst för hennes engagemang och idérika arbete som hon lagt ned i föreningen. Ett Tack riktar vi också till Pär Tyrberg som blev vald efter Asta som ordförande, men som tyvärr drabbades av svår sjukdom. Asta fick då åter ställa upp som tillförordnat ordf. Likaså vill vi tacka Ulla Karlstrand som har varit den stora organisatören i RPG-föreningen. Alla tre skall ha ett stort tack.


Text och Bild: Sören H.

Med vänlig hälsnng.

Ordförande Mats Lindbom.